Zadzwoń do Nas: +48 68 452 30 18

Regulamin ważny na dzień 31 sierpnia 2016 roku

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący ogólne warunki korzystania z Konfiguratora oraz składania zapytań.
 2. Perceptus – Perceptus Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Drzewna 30/2A, 65-140 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000320099, NIP: 929-180-85-78, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł.
 3. Konfigurator – narzędzie informatyczne udostępnione na Stronie Internetowej umożliwiające samodzielny wybór opcji sprzętowych.
 4. Konfiguracja – ogół czynności wykonywanych przy użyciu konfiguratora, polegających na wyborze cech oraz określeniu parametrów sprzętu, w celu wygenerowania specyfikacji technicznej, dla ułatwienia złożenia konkretnego zapytania ofertowego.
 5. Strona Internetowa – strona dostępna pod adresem: http://topserwery.com/
 6. Dane – widoczne w formie podsumowania parametry techniczne urządzenia, wybrane przez Użytkownika bądź Zamawiającego w trakcie konfiguracji.
 7. Dane kontaktowe – dane osobowe, podawane dobrowolnie przez Zamawiającego, niezbędne do dokonania zapytania. W skład danych wchodzą:
  1. Dane kontaktowe – dane dotyczące Zamawiającego, tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu,
  2. Dane dotyczące firmy – dane dotyczące firmy, pod którą działa Zamawiający lub w imieniu której działa, w tym: nazwa, NIP, ulica, miasto, kod pocztowy, województwo,
  3. Dane kontaktowe klienta końcowego – w tym: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu,
  4. Firma klienta końcowego – w tym: nazwa, NIP, ulica, miasto, kod pocztowy, województwo
 8. Klient końcowy – podmiot, do którego finalnie zostanie dostarczony sprzęt, który stanowi przedmiot Klientem końcowym może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba prawna niebędąca przedsiębiorcą.
 9. Użytkownik – każda osoba dokonująca konfiguracji na stronie internetowej.
 10. Koszyk – lista produktów sporządzona ze skonfigurowanych urządzeń oferowanych w konfiguratorze na podstawie wyborów Użytkownika i po jego zaakceptowaniu.
 11. Zamawiający – użytkownik korzystający z Konfiguratora oraz składający zapytanie w oparciu o Dane, wprowadzone w trakcie konfiguracji.
 12. Zapytanie – zapytanie wygenerowane automatycznie w wyniku dokonania wyboru na etapie konfiguracji oraz wypełnienia danych kontaktowych.
 13. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.z późniejszymi zmianami)

§ 2 Warunki ogólne

 1. Strona Internetowa oraz Konfigurator obsługiwane są przez Perceptus oraz firmy partnerskie.
 2. Treści dostępne na stronie internetowej, w szczególności wygenerowane do zapytania, mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3. Z konfiguratora mogą korzystać wszyscy użytkownicy, bez konieczności rejestracji.
 4. Do złożenia zapytania uprawnieni są jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prawne niebędące przedsiębiorcami, w szczególności Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
 5. Złożenie zapytania możliwe jest po przeprowadzeniu prawidłowej konfiguracji, zaakceptowaniu niniejszego regulaminu na stronie internetowej oraz wypełnieniu wszystkich wymaganych danych.
 6. Złożenie zapytania następuje poprzez przesłanie do Perceptus za pośrednictwem strony internetowej zaakceptowanego przez Zamawiającego w podsumowaniu zestawienia sprzętu oraz danych.
 7. Złożenie zapytania rozumiane jest jako wyrażenie zainteresowania ofertą Perceptus i traktowane jest jako zaproszenie Perceptus oraz firmy Partnerskiej do składania Zamawiającemu ofert oraz innych informacji handlowych z wykorzystaniem danych kontaktowych przez niego podanych.
 8. Przy podawaniu danych kontaktowych, zamawiający ma możliwość dodania uwag do zapytania, poprzez wpisanie ich w pole uwagi. Dla sprzętu wybranego w koszyku możliwa jest zmiana nazwy, w celu rozróżnienia wersji skonfigurowanych urządzeń. Nadanie nazwy oraz dodanie uwag nie jest wymagane do złożenia zapytania.
 9. Opis sprzętu zamieszczony w zapytaniu stanowi jedynie informację niezbędną do dokonania wyceny przez Perceptus lub firmę Partnerską i nie może być rozumiany zgodnie z postanowieniami art. 5561 par 1 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
 11. Zamawiający może składać zapytania na sprzęt przewidziany zarówno do dalszej odsprzedaży jak również jako użytkownik końcowy. Przy wypełnianiu danych kontaktowych obowiązany jest do zaznaczenia takiej informacji.
 12. W oparciu o przesłane zapytanie, Perceptus osobiście lub poprzez firmę partnerską sporządza ofertę i kontaktuje się z Zamawiającym w celu jej przedstawienia. Istotne warunki sprzedaży, w szczególności dotyczące przedmiotu przyszłej umowy, jego ceny, formy i terminu płatności oraz miejsca, momentu i sposoby wydania przedmiotu umowy zostaną określone w trakcie negocjacji, prowadzonych pomiędzy Zamawiającym a przedstawicielem Perceptus lub firmy Partnerskiej.

§ 3 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Przekazywanie danych kontaktowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.
 2. Dane kontaktowe przekazywane przez Zamawiającego są przetwarzane przez Perceptus oraz firmę partnerską jedynie w celu przedstawienia oferty w oparciu o otrzymane Zapytanie.
 3. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, Perceptus oraz firma Partnerska biorąca udział w obsłudze zapytania nie przekazuje otrzymanych danych innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Na wniosek zamawiającego, jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 6. Strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2016 na czas nieokreślony.
 3. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje publikowane na stronie internetowej były prawdziwe oraz dokładne, Percpetus nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie internetowej.
 4. Percpetus zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika i Zamawiającego.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu bądź korzystania z konfiguratora będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Perceptus.

31.08.2016, wersja 1.0